Terms and Conditions (Dutch)

December 2018

Algemeen

 1. Alle tussen K9 STES en de cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden.
 2. Cursisten zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan met de eigenaren van K9 STES en men is definitief cursist op de datum van inschrijving. Cursisten trainen te allen tijde voor eigen risico bij K9 STES
 3. Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn
  overeengekomen en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst
  waarvoor het afwijkende beding is overeengekomen.

 Cursus

 1. De vakanties worden, zoveel mogelijk, tijdig opgenomen in de
  planning van de lessen.
 2. De cursisten dienen altijd het cursusgeld te voldoen voor aanvang van
  de cursus tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, bij in gebreke blijven zal de cursist niet toegelaten worden tot de les.
 3. Inschrijving verplicht tot betaling van de les/ cursus/ workshop. Helaas wordt
  geen restitutie van het cursusgeld gegeven.
 4. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door
  de cursist en/of hond dient er bij twijfel  een dierenartsenverklaring te worden overlegd. Na overlegging van deze verklaring zal met de klant de mogelijkheden worden besproken voor het op een later tijdstip volgen van de gemiste lessen/cursus.
 5. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door
  de trainer(s), wordt het resterende cursusgeld, onder aftrek van de
  kosten voor het cursusmateriaal, aan de cursist gerestitueerd.
 6. Inhaallessen zijn in geval van ziekte of overmacht mogelijk zonder extra kosten. De inhaallessen en-tijden worden in overleg en naar de mogelijkheden van de trainer(s) ingepast.
 7. Indien een les later dan 24 uur voor aanvang van die les is afgezegd,
  vervalt het recht op inhalen.
 8. Indien door ziekte of overmacht van de trainer(s) lessen uitvallen zullen
  deze in overleg en naar mogelijkheden van de trainer(s) ingehaald
  kunnen worden.
 9. K9 STES hecht veel waarde aan kwaliteit: we werken daarom graag samen met andere kwaliteitsaanbieders. We maken – uiteraard binnen de wettelijke kaders – gebruik van uw gegevens voor informatie vanuit onze eigen organisatie, maar ook voor informatie vanuit onze partners. Door u in te schrijven voor een van onze cursussen geeft u automatisch toestemming om uw gegevens voor dit doel te gebruiken. Heeft u hiertegen bezwaar? Geef dat dan bij ons aan, dan houden we daar rekening mee.

Reglement van orde

 1. Alle cursisten dienen uiterlijk 10 minuten voor aanvang van de lessen bij de trainingslocatie in Helmond aanwezig te zijn. Bij verhindering dient de cursist de trainer zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les, op de hoogte te brengen.
 2. Wanneer de cursist twee lessen of meer afwezig is vervalt zijn/ haar
  inschrijving. Er wordt in dit geval geen restitutie van het cursusgeld
  gegeven.
 3. Op het terrein van K9 STES dienen de honden, behoudens op
  uitdrukkelijk verzoek van de trainer(s), aangelijnd te zijn.
 4. De cursisten dienen deugdelijk gekleed te zijn, afgestemd op het trainen met honden.
 5. De te trainen honden dienen er verzorgd uit te zien.
 6. Honden, welke een cursus ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten middels gangbare periode entingen via een dierenarts, alsmede een titterbepaling.
 7. Indien een hond loops is of lichamelijk niet in orde, dan dient de cursist overleg te plegen met de trainer(s) alvorens hij/zij op de les verschijnt.
 8. Indien er geen overeenstemming bestaat tussen trainer(s) en cursist
  betreffende de lichamelijk gezondheid van de hond, dient de cursist voor eigen rekening overleg te plegen met de dierenarts.
 9. In overleg met de trainer(s) is het toegestaan dat de cursist andere
  personen meebrengt naar de training, doch uitsluitend op eigen risico van de cursist.
 10. De relaties van de cursist moeten zich aanpassen aan nader op te geven gedragsregels gedurende de training.
 11.  De hond van de cursist moet in de auto kunnen wachten op zijn/haar beurt. Tenzij anders is afgesproken met de instructeur.
 12. De instructeur staat in voor het onderhouden van zijn capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.
 13. De klant dient de aanwijzingen van de instructeur op te volgen.
 14. Wij verwachten van u dat u de hulpmiddelen aanschaft en gebruikt die de instructeur u adviseert (In verband met veiligheid van de klant, de instructeur en de omgeving)
 15. Toezeggingen in welke zin dan ook gedaan door de instructeur worden indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.
 16. K9 STES wil geen overlast veroorzaken voor bewoners in de directe omgeving. Dat wil zeggen dat u dient te parkeren op de aangegeven plaatsen.
 17. Als er op het eigen terrein van het opleidingscentrum een hond zijn behoefte doet, dient u dit zelf op te ruimen en te deponeren in een van de aanwezige afvalbakken. Dit geldt voor elke vorm van vervuiling.
 18. Tijdens de lessen is het de cursist verboden om binnen te roken.

Adviezen

 1. Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het (on)gewenste gedrag van een hond advies vragen aan K9 STES
 2. Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige
  ervaringen van de instructeurs van K9 STES.

Deze advisering leidt niet tot aansprakelijkheid van K9 STES voor eventuele ongewenste gevolgen van de toepassingen van de adviezen. De bezitter/eigenaar van de hond blijft
aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond,
conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.